Prevenció de riscos psicosocials Servei de Cultura

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Serveis
Logo Servei de Cultura   Servei de Cultura
Servei de Cultura

Prevenció de riscos psicosocials

ACTIVITAT PREVENTIVA DE RISCOS PSICOSOCIALS DEL SERVEI DE CULTURA

En l'actualitat existeix cada vegada una major consciència de la necessitat i importància de fomentar en l'àmbit laboral una cultura preventiva i d'adoptar actituds que afavorisquen l'existència d'un clima laboral adequat, així com assumir la responsabilitat de cada integrant del servei, en l'àmbit de les seues competències, d'adoptar les mesures necessàries perquè l'organització del treball permeta la creativitat, la iniciativa, l'autonomia suficient, la quantificació de tasques que assegure un repartiment equitatiu del volum de treball, la possibilitat d'aprendre i de reciclar-se i la valoració del treball realitzat.

En l'àmbit de la prevenció de riscos laborals, es denominen factors psicosocials aquells factors de risc per a la salut que s'originen en l'organització del treball i que generen respostes de tipus fisiològic (reaccions neuroendocrines), emocional (sentiments d'ansietat, depressió, alienació, apatia, etc.), cognitiu (restricció de la percepció, de l'habilitat per a la concentració, la creativitat o la presa de decisions) i conductual (addiccions) que són conegudes popularment com "estrés" i que poden ser precursores de malalties en certes circumstàncies d'intensitat, freqüència i durada.

 

MESURES que cal adoptar:

 1. Un pla que reconega la contribució del personal del Servei en l'assoliment dels objectius de la institució, de manera que permeten:
  • Fomentar el reconeixement del treball personal i l'aportació a la UA.
  • Reforçar el significat i la importància de les tasques pròpies de cada lloc de treball.
  • La comunicació interna dels èxits professionals del personal per a propiciar el seu reconeixement.
 2. Adoptar mesures per a afavorir els canals de comunicació interns, amb els següents objectius:
  • Donar a conèixer amb temps suficient futures reestructuracions, noves tasques, tecnologies, etc. amb la finalitat d'oferir al personal la màxima informació possible.
  • Establir i mantenir canals de comunicació adequats dins del servei (ascendents, descendents i horitzontals) i informació a tots els membres de la comunitat universitària, quan escaiga.
  • Definir procediments que faciliten la presa de decisions, l'execució de les tasques, el seu disseny i planificació.

 

MESURES encaminades a protegir el BENESTAR PSICOSOCIAL: 

 1. Fomentar el tracte equitatiu entre els membres dels diferents grups de treball.
 2. Facilitar les condicions ambientals i organitzatives que fomenten la cooperació i la prestació d'ajuda entre companys i companyes, i entre superiors.
 3. Establir mecanismes de control i/o vigilància que impedisquen situacions de risc.
 4. Actuar, utilitzant la legislació vigent, per a evitar aquelles conductes i actituds que no complisquen la política preventiva de la UA i puguen ser causa de situacions de risc (físic, psicosocial, etc.)
 5. Implicació en la resolució dels conflictes interpersonals existents en les diferents unitats.
 6. Establir procediments de resolució de conflictes entre el personal del servei.

 

PLA DE COMUNICACIÓ

 1. Memòries del Servei
 2. Xarxes socials del Servei: web, Blog, Twitter, Facebook
 3. Enquesta de clima laboral del Servei realitzada per la Unitat Tècnica de Qualitat i publicació dels seus resultats en l'àmbit del servei
 4. Manuals de Procediments del Servei (que es puguen consultar en el Grup de Treball del Servei situat en el Campus Virtual)
 5. Canal intern de comunicació via e-mail (Comunicats interns).

 

ENLLAÇOS D'INTERÈS:

 

ENQUESTES DE SATISFACCIÓ LABORAL

Amb l'assessorament de la Unitat Tècnica de Qualitat, es preveu la realització anual d'una enquesta de satisfacció laboral que indique el grau de satisfacció del personal del servei en matèria de clima laboral i l'eficàcia del servei en la resolució de conflictes, així com la recollida de propostes de millora.

 

COMISSIÓ DE RESOLUCIÓ DE CONFLICTES

Es preveu la constitució d'una comissió de resolució de conflictes que es reunirà almenys una vegada a l'any i sempre que ho sol·licite qualsevol membre del servei i que vetlarà pel compliment dels objectius enunciats. La comissió de conflictes estarà composta per:

 1. El director o subdirector del Servei que la presidirà
 2. Un membre triat anualment entre el personal tècnic del servei
 3. Un membre triat anualment entre el personal d'administració general del servei.

 

Tots els membres del servei seran electors i elegibles com a membres de la comissió.

La Comissió haurà de resoldre de manera motivada, donant solucions concretes als problemes plantejats, en un termini màxim de 3 mesos.